Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest poniedziałek 27 września 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

obowiązujące prawo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 roku o obowiązkowym wyposażeniu pojazdów oraz  Prawo o Ruchu Drogowym (PORD) zwane kodeksem drogowym to dwa podstawowe akty prawne obowiązujące rowerzystów. Prawo w Polsce nie jest doskonałe; PORD jest tego doskonałym przykładem.

 

obowiązkowe wyposażenie roweru

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia)

Art.53
 • z przodu - w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
 • z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające
 • w conajmniej jeden sprawnie działający hamulec;
 • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
 

Bardziej szczegółowe ustępy kolejnych artykułów mówią między innymi o:

 • światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m;
 • światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe (żółte selektywne) - z tyłu.

 

Poniżej przedstawiam najważniejsze artykuły dotyczące pośrednio i bezpośrednio rowerzystów zawarte w kodeksie drogowym:

 
Art. 16. 

5. Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

 
Art. 17.

1.Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:

1. na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;

2. na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej;

3. na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;

4. a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów;

 
 
Art. 22.

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Art. 24.

6. Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo i - w razie potrzeby - zatrzymać się w celu ułatwienia wyprzedzania.

 
Art. 25.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

 
Art. 26.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się: [...]

1. jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

 
Art. 27.

1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.

2.(uchylony) Treść przepisu brzmiała: Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi jadącemu po drodze (ścieżce) dla rowerów, przebiegającej przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża].

3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.

4. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

 
Art. 30.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto: [...]

2. kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 1 [KOMENTARZ: czyli pojazd inny niż silnikowy], jest obowiązany:

A włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,

B korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.

 
Art. 32.
 

1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać: [...]

 
2. rowerów jednośladowych - 15;
 

Art. 33. 1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5, a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni.

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
 • czepiania się pojazdów.

4. Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:

 • wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd;
 • zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

 • opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem lub
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

 
 
Art. 49.
 
1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:
        [...]

1. na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;

 
 
Art. 51.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach

1. normalnej przejrzystości powietrza:

2. w czasie od zmierzchu do świtu;

3. w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego - przez całą dobę;

4. w tunelu.
[...]

6. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do kierujących pojazdami, które nie są wyposażone w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 3 zamiast tych świateł należy używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdów.

Art. 62

a. Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m, a 3 pojazdów - 22 m, z wyjątkiem zespołu pojazdów złożonego z:

[...]

4. motocykla i przyczepy, motoroweru i przyczepy lub roweru i przyczepy, którego długość nie może przekraczać 4 m.

 
Art. 87.
3. Nie wymaga się uprawnienia do:
 • kierowania rowerem, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym od osoby, która ukończyła 18 lat;

Art. 96. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:

 
 • rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;
 • motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy;
 • pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba uprawniona ukończyła 15 lat.
 

2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.

3. Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat, a kierować po jezdni wózkiem inwalidzkim poruszanym siłą mięśni kierującego - osoba, która ukończyła 13 lat.

 
Art. 97.

2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.

 

Bardzo ciekawe jest Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Poniżej rozdział 9 z tego rozporządzenia:

Rozdział 9
Ścieżki rowerowe
 

§ 46. 1. Usytuowanie ścieżki rowerowej względem jezdni powinno zapewnić bezpieczeństwo ruchu.

2. Odległość ścieżki rowerowej od krawędzi jezdni oraz jej usytuowanie powinny odpowiadać wymaganiom określonym w § 43 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Przy przebudowie lub remoncie drogi klasy G i dróg niższych klas dopuszcza się wyznaczenie przy prawej krawędzi jezdni pasa dla rowerów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m. Pas dla rowerów powinien być oddzielony od sąsiedniego pasa ruchu znakami poziomymi.

§ 47. 1. Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:

1) 1,5 m - gdy jest ona jednokierunkowa,

2) 2,0 m - gdy jest ona dwukierunkowa,

3) 2,5 m - gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.

2. Szerokość ścieżki rowerowej należy ustalać indywidualnie, jeżeli oprócz prowadzenia ruchu rowerowego pełni ona inne funkcje.

§ 48. 1. Pochylenie podłużne ścieżki rowerowej nie powinno przekraczać 5%. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się większe pochylenia, lecz nie większe niż 15%. Wysokość progów i uskoków na ścieżce rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm.

3. Pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej powinno być jednostronne i wynosić od 1% do 3%, w zależności od rodzaju nawierzchni, i powinno umożliwiać sprawny spływ wody opadowej.

 
 W Toruniu od dnia 17 maja 2007 roku, wraz z przyjętym przez Radę Miasta Torunia "Programem komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007-2015" obowiązują "Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia", które znacząco poszerzają możliwości dla projektantów rowerowej infrastruktury. Treść standardów oraz wersja PDF znajduje się tutaj.

uwaga od uważnego czytalenika dotycząca PoRD:

2. KD art 51 ust. 6 ma inne brzmienie niz podajecie: "Przepisow ust. 1-3 nie stosuj sie do kierującego pojazdem, który nie jest wyposażony w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. Kierujacy takim pojazdem w czasie od zmierzchu do switu lub w tunelu jest obowiazany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdów."

Czyli rowerzysta nie musi w czasie dnia uzuwac swiatel, bo obowiazkowe wyposazenie to swiatla pozycyjne (a wiec nie mijania, drogowe czy do jazdy dziennej)

(za pl.rec.rowery - nie wiem jak wyjdzie w dyskusji na ulicy z policjantem)


wyedytowano: 2007-10-09 16:53
aktywne od dnia: 2007-01-04 18:46
drukuj  
Komentarze użytkowników (10)
ninona, 2008-07-16 14:51:47
Zastanawiam się jak są lub powinny być oznakowane przejazdy rowerowe przez jezdnię? Rozumiem, że sformułowanie "przejazd rowerowy" oznacza że można przez niego przejeżdżać, a nie tak jak przez przejście dla pieszych - przeprowadzać rower.. w miarę logiczne wydaje mi sie że przejazd jest tam gdzie z jednej i z drugiej strony szosy znajduje się droga rowerowa (logiczne, ale czy rzeczywiste?), ale jak się zachować, kiedy droga rowerowa dochodzi do przejazdu  / przejścia (??) a po drugiej stronie jezdni już jej nie ma...? czy przejeżdżając w tym miejscu mogę zabulić mandat?
Pietruch, 2008-07-16 15:28:55
Przejście/przejazd to przejście/przejazd  :P Nie ma znaczenia co jest za nim. Ważne, że jest wyznaczone(y).
Na przejeździe masz pierszeństwo, jednocześnie nie możesz wjeżdżać bezpośrednio przed pojazd. Oznacza to, że tak naprawde pierszeństwa nie masz...
Z przejściem dla pieszych tak samo - pierszeństwo jest na przejściu, nie przed przejściem. Rowerem przez przejście przejeżdżać nie możesz, ale wg. pewnej interpretacji prawa, możesz jechać bezpośrednio przy przejściu dla pieszych. Można to potraktować jako włączanie się do ruchu, a nastepnie zjazd z ulicy z powrotem na chodnik/ścieżkę. Tylko co z pierszeństwem przy takim przekraczaniu jezdni to nie wiem...
tomasz, 2009-10-13 19:26:06
Jak rozumieć art. 33 na drodze dwujezdniowej gdy ścieżka jest przy jednej jezdni a my znajdujemy się przy drugiej (bo jedziemy w przeciwnym kierunku)? Czy:
a) w pełni legalnie możemy jechać po tej drugiej jezdni, jeśli nie ma tam ścieżki rowerowej czy też b) - chcąc być w pełni zgodni z prawem - powinniśmy przeskakiwać na ścieżkę umieszczoną przy drugiej jezdni (przykład: ul. Lubicka).
Osobiście optowałbym za wersją a) ale może się mylę...
pawel, 2009-10-13 22:28:05
w sumie masz obowiązek jechać ścieżką, ale...
kierujących pojazdami obowiązują znaki usytuowane po prawej stronie. jeśli nie ma zakazu ruchu rowerów to możesz jechać ulicą. przecież możesz nie wiedzieć, że po drugie stronie jest ścieżka.

interpretacja może więc być dowolna, jednoznacznej wykładni moim zdaniem nie ma.

oczywiście wykładnią powinien być zdrowy rozsądek jednak osoby, które rowerem nie jeżdżą nie wiedzą chyba, że rower nie posiada opcji automatycznego teleportu z ulicy po jednej stronie na ścieżkę po drugiej  :P stąd wykładnia może być niekorzystna dla rowerzysty.
tomasz, 2009-10-14 20:27:19
Paweł, ale tak literalnie, tam po drugiej stronie to jest druga jezdnia, prawda? Ja wiem, że administracyjnie to jest ta sama ulica, ale IMHO wg PoRD są to DWIE JEZDNIE i tylko przy tej jednej jest ścieżka. Przy tej drugiej nie ma. Dobrze myślę czy nie?
pawel, 2009-10-14 21:49:58
Tomaszu jak sam widzisz prawo nie jest precyzyjne. wszystkie interpretacje moga sie okazac przydatne w momencie gdy jakis nadgorliwy stroz prawa bedzie chcial Cie ukarac badz gdy skieruje sprawe, np za jazde nie po sciezce do sadu grodzkiego gdy nie przyjmiesz mandatu  :P
Wypłosz 52, 2009-10-23 13:44:44
i tak nikt się do tego nie stosuje moim zdaniem HWDP
basia, 2010-06-01 12:37:58
właśnie nikt się do tego nie stosuje  :evil
Michał, 2012-10-13 10:16:37
Są zmiany w obowiązującym prawie dotyczącym wyposażenia roweru - http://prawo-porady.pl/artykuly,obowiazkowe-wyposazenie-roweru-i-wozka-rowerowego,484.html
Pola, 2015-03-25 21:14:34
"Kierujący rowerem lub wózkiem rowerowym, stosownie do przepisów Kodeksu drogowego, jest obowiązany używać świateł pozycyjnych przedniego i tylnego w czasie od zmierzchu do świtu oraz w tunelu.
Istotnym dla rowerzystów jest to, że od dnia 8 października 2012 r. dopuszczalnym jest, aby światła pozycyjne, zarówno przednie jak i tylne, były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy. " Jak napisali w zmianach dotyczących wyposażenia roweru. Czy to oznacza, że jeśli nie jeżdżę po zmierzchu to nie muszę mieć świateł w ogóle?
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
kod z obrazka*
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook